13. mai inviterte Biogass Oslofjord, i samarbeid med OREEC, til lansering av en ny rapport om biogass i Oslofjordregionen.

Både Biogass Oslofjord og OREEC er med i det store skandinaviske Interreg-prosjektet BioGas2020, et grenseoverskridende samarbeid for biogassutvikling i Öresund-Kattegat-Skagarrak-området.
– Det er derfor naturlig å samarbeide om dette arrangementet. Jeg opplever OREEC som en effektiv samarbeidspartner i nettverket, sier Per Wennerberg, som er prosjektleder for Biogass Oslofjord.

Marked for biogass
Markedsrapporten om biogass i Oslofjordregionen er utarbeidet av Rambøll, i samarbeid med Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune, på vegne av Biogass Oslofjord. Rambøll-rapporten har analysert mulighetene for å utnytte energien i gjødsel, slam og organisk avfall i regionen.
Ifølge rapporten ligger det an til en kraftig økning i etterspørselen – dersom Ruter og andre offentlige aktører opprettholder sine ambisiøse planer for biogass.
Det er per i dag 23 biogassanlegg i Oslofjordregionen, og samlet energiproduksjon som tilsvarer 341 GWh eller 35 millioner liter diesel. Råstofftilgangen muliggjør en økning i størrelsesorden 100 til 150 GWh frem mot 2030.
Fremtidig utnyttelse av husdyrgjødsel er ikke tatt med. Biogass fra husdyrgjødsel har et teoretisk utnyttelse på 300 GWh, men det realistiske potensialet er usikkert.

Trenger gode hjelpere
I likhet med andre nye markeder, er også biogass avhengig av støtteordninger. I løpet av det siste året er det tatt flere grep for å styrke rammevilkårene for biogass, blant annet ved innføring av en veibruksavgift på naturgass og fjerning av 30 prosent-taket i Enovas biogassprogram.
Støtteordningen er riktig og helt nødvendig i en tidlig frase, fremholder Per Wennerberg. Han mener biogass representerer en fantastisk gjenbruk av avfall.
– Biogass er selve kroneksempelet på den sirkulære økonomien. Det kan ikke bli bedre. Det er nesten lyrisk! Men det er ikke verdt noe om vi ikke klarer å kommunisere dette, sier han.
Prosjektleder Marianne Reime i OREEC kunne ikke vært mer enig. Kommunikasjon og synlighet er viktig for å lykkes med en videre markedsutvikling for biogassen, understreker hun.
– Bransjen må bli enda flinkere til å synliggjøre fordelene og spre de gode historiene ved bruk av biogass. Biogassen gir nytte både for klima og miljø, og det er når vi anvender den i transportsektoren at gevinsten er størst, sier Reime.
Per Wennerberg påpeker at det må foreligge et volummarked for å kunne gå i gang med produksjonen. Et større marked kan også åpne for nye bruksområder, slik som i Sverige, der 50.000 personbiler går på biogass.

Sammen i BioGas2020
BioGas2020 er et bredt partnerskap med 35 aktører fra forskning, næringsliv og offentlig virksomhet. Prosjektet skal samle kunnskap om biogass under en felles paraply og være en samarbeidsarena som kan skape økt etterspørsel etter fornybar biogass.
OREEC, som er partner i dette store Interreg-prosjektet, har i tillegg fått støtte fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune til å oppskalere sin aktivitet i partnerskapet, Blant annet gjennom workshops for å samle biogassinteresserte i regionen.