Utplasseringen av ladestasjoner for elbiler i Oslo er et godt eksempel på hvor sammensatte innovasjonsprosesser i offentlig sektor kan være.

En enkel innovasjon er ofte et resultat av mange, sammensatte innovasjonsprosesser, påpeker NIFU-forsker Rannveig Røste. Foto: NIFU

Det viser Rannveig Røstes doktoravhandling ved BI om innovasjon i offentlig sektor med dybdestudie av ladestasjoner for elbil i Oslo. Røste er forsker hos OREEC-partner NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. I sin avhandling har hun sett nærmere på de ulike teoretiske tilnærmingene og hvordan de kan bidra til å forklare hva som foregår i en reell innovasjonsprosess.

– Et hovedfunn er at det vi betrakter som en enkel innovasjon, i realiteten er resultatet av mange og sammensatte innovasjonsprosesser over tid, forteller hun.

Et uavklart magi-konsept
Røste mener mange har en altfor enkel forståelse av hvordan innovasjon i offentlig sektor foregår.
– Fremfor å innhylle dette i magiske begreper – og løfter om løft – bør politikere og interessenter fremskaffe ytterligere kunnskap om hvordan lignende innovasjonsprosesser i offentlig sektor faktisk foregår i Norge i dag, for slik å kunne utvikle og tilby bedre løfteteknikker, påpeker hun.

Som forsker med en særlig interesse for innovasjon i offentlig sektor har året så langt, for henne fremstått som en storslått parade. Allerede i januar lanserte Forskningsrådet et taktskifte for forsknings- og innovasjonsinnsatsen i offentlig sektor. I februar kom KS med et innovasjonsbarometer for å måle innovasjonstrykket i Kommune-Norge. Og i mars arrangerte Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppstartkonferanse for stortingsmeldingen om et innovasjonsløft i offentlig sektor.

– Likevel er jeg usikker på hva som egentlig løftes frem i disse strategiene. Min uro er utløst av at fenomenet innovasjon i offentlig sektor er konseptuelt sett uavklart, bemerker hun.

Ladeprosjektet i Oslo viser betydningen av bredt samarbeid rundt nye innovasjoner, mener OREECs prosjektleder i Green Drive Region, Daniel Bügel.

Samarbeidsdrevet innovasjon
Utbyggingen av ladestasjonene for elbiler i Oslo startet som en typisk ovenfra-og-ned-iverksetting av en politisk målsetting: nemlig å etablere 400 ladestasjoner i perioden 2008 til 2011.
Mange opplevde antallet ladestasjoner som svært høyt, i og med at kun 311 elbiler var registrert i Oslo da etableringen startet.

Trafikketaten fryktet at dette kom til å mislykkes. Oslo sentrum hadde fra før av dårlig tilgang til offentlige parkeringsplasser. Skrekkscenarioet var 400 ubrukte ladestasjoner, misfornøyde bilister og et svekket omdømme.

I det videre arbeidet ble Norsk elbilforening, i kraft av å representere brukerne, en viktig samarbeidspartner. Elbilforeningen og Trafikketaten ble forent i en felles interesse, i en samarbeidsdrevet innovasjon om en egnet infrastruktur for elbiler.

Daniel Bügel som er OREECs prosjektleder i Green Drive Region, som er en del av Interreg Sverige-Norge-programmet mener dette viser betydningen av bredt samarbeid.
– Vi kan også få positive nettverkseffekter av nye innovasjoner – og de kan komme samtidig, sire han.

Vellykket leveranse
De første 400 ladestasjonene i Oslo ble en suksess. De stod ferdig etter tidsplanen og innenfor budsjettet, til tross for manglende forutsetninger ved oppstart av prosjektet.

– Studien viser at det vi ser som én innovasjon, i realiteten er mange resultater over tid. Dette var både en ny offentlig tjeneste, et nytt produkt, et nytt marked og en ny infrastruktur. Og resultatene har endret seg over tid, både i antall ladestasjoner og i teknologien som har utviklet seg, påpeker Rannveig Røste.

Les mer om Rannveig Røstes doktorgradsavhandling hos fagbladet Forskningspolitikk: Innovasjon i offentlig sektor: om magiske begrep og funksjonelle teknikker

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU er partner i OREEC. Rannveig Røste var også samarbeidspartner i SusValueWaste-prosjektet.