Project Description

The Blue Move for a Green Economy

The Blue Move for a Green Economy er et EU-støttet prosjekt som skal bidra til å etablere hydrogen som er naturlig energivalg. Hydrogen-prosjektet er finansiert gjennom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Blue Move har som mål å støtte opp om hydrogen som drivstoff, med særlig fokus på bruk av hydrogen i transportsektoren. Prosjektet vil fremme hele verdikjeden der hydrogen brukes som drivstoff – fra produksjon og distribusjon til bruk av sluttbrukere.
En av våre største utfordringer er å opprettholde energiforsyningen og samtidig redusere forurensing og klimapåvirkningen. Vi må bort fra dagens situasjon, der store globale utslipp av karbondioksid, nitrogenoksider og svevestøv fører til den alarmerende klimaendringer, ekstremvær og luft som gjør folk syke. I Skandinavia er bruken av fossile brensler i transportsektoren den største enkeltfaktoren som påvirker utslipp av klimagasser. For å endre dette må fossilt brensel erstattes av utslippsfrie alternativer fra fornybare energikilder.
EU-kommisjonen har definert hydrogen som en nøkkelteknologi for å oppnå dette. Bruk av hydrogen (H2) med brenselcelleteknologi vil gi oss utslippsfrie biler og busser, der utslippene bare er H2O – rent vann. Produksjon av hydrogen medfører heller ikke klimagassutslipp, så fremt det anvendes fossil-fri elektrisitet i prosessen.

INNSATSOMRÅDE
– Grønn økonomi

NORSK PROSJEKTEIER
Kunnskapsbyen Lillestrøm

PROSJEKTPERIODE
August 2015 – juli 2018

KONTAKTPERSONER
Kristian E. Vik, norsk prosjektleder

NETTSIDE
www.bluemove.no

TWITTER

#BlueMoveH2

Siste nyheter

Tar grep for renere bytransport

Oslo vil utnytte Big Data og ny logistikkteknologi for å redusere transportutslippene. Fra 2020 skal nye personbiler være ladbare eller bruke fornybart drivstoff.

Publisert: 9. desember 2016

Har jobbet for naturbasert business i 200 år

På Hellerudsletta, bare fem km fra Kunnskapsbyen Lillestrøm, ligger hovedkontoret til en av Norges aller eldste utviklingsorganisasjoner - Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel har vært

Publisert: 14. november 2016

– Bruk International Cleantech Network

– Som OREEC-medlem er du også medlem av det globale cleantech-nettverket ICN, sier Alexandra Almasi. Hun er ICNs hovedkontakt hos OREEC. – Bruk International Cleantech Network Viste du

Publisert: 7. september 2016

Se alle nyhetene